Definities
 • Koper/Deelnemer/Cursist: degene die materialen bestelt en/of opleidingen boekt bij Divevolution.
 • Divevolution, handelsnaam van S&E Consulting bvba, hierna te noemen Divevolution, gevestigd Rijckelstraat 54, 9200 Dendermonde, Belgie met BTW/ondernemingsnummer BE-0471.992.694.
Boekingen
 • Alleen boekingen van personen ouder dan 18 jaar worden aanvaard.
 • Jongere personen moeten een schriftelijke toestemming hebben van ouder en/of voogd.
 • Bij een boeking wordt automatisch een bevestiging gestuurd, voor een duikcursus ontvangt u ook de volgende documenten : medische verklaring, verklaring van duikgedragsregels en GDPR.
 • De medische verklaring,de verklaring omtrent de duiksgedragsregels en het GDPR document dienen uiterlijk bij aanvang van de opleiding ondertekend te worden overhandigd. Indien een vraag van de medische verklaring met ‘ja’ is beantwoord dient te allen tijde voor aanvang van de cursus een verklaring van een geneesheer te worden voorgelegd.
 • De koper heeft 14 dagen tijd om van zijn aankoop af te zien. Indien hij dit doet, dient hij binnen de 14 dagen dit te melden aan Divevolution, dit hetzij per brief (Rijckelstraat 54, 9200 Dendermonde) hetzij per mail (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.).
Betalingen
 • Boekingen of aankopen kunnen online worden betaald met bancontact of via overschrijving.
 • Indien men kiest voor een betaling via overschrijving, dient men het bedrag over te maken op rekeningnummer BE43 737 02605 0001 BIC KREDBEBB van S&E Consulting bvba, Rijckelstraat 54, 9200 Dendermonde Belgie.
 • Na ontvangst van het factuurbedrag, worden de opleidingsmaterialen/producten bezorgd.
 • De factuur dient binnen 5 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 • Eventuele onjuistheden of onwaarheden moeten binnen 10 dagen worden gemeld.
Levertermijn
 • Ivm de wet koop op afstand leveren wij uw bestelling uiterlijk binnen 30 dagen
 • De bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk geleverd na ontvangst van de betaling. Sommige artikelen zijn voorradig, andere worden direct besteld. Indien artikel tijdelijk slecht leverbaar is wordt u hiervan per omgaande op de hoogte gesteld via e-mail.
Herroepingrecht
 • Onze klanten hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen deze artikelen terug te sturen en de overeenkomst te ontbinden. De klant dient de kosten voor de retourzending zelf te betalen. De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde originele verpakking. Verder moeten de producten in dezelfde conditie verkeren en mogen deze niet gebruikt en/of gedragen zijn.
 • Niet alle bestelde artikelen kunnen retour genomen worden. Deze artikelen kunnen wij niet retour nemen:
  • Boeken of DVD's tenzij in een origineel gesealde en ongeopende verpakking.
  • Tegoed- of cadeaubonnen.
  • Bepaalde artikelen die wij speciaal bestellen, wij zullen u hiervan altijd vooraf over informeren.
  • Digitale materialen waarvan de codes reeds zijn geactiveerd.
 • Indien de koper dit doet, dient hij binnen de 14 dagen dit te melden aan Divevolution, dit hetzij per brief (Rijckelstraat 54, 9200 Dendermonde) hetzij per mail (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.).
 • Wij zullen zorg dragen voor een snelle creditering van de factuur minus de verzend- en eventuele betaalkosten. Graag vernemen wij ook de reden voor de retournering. Goederen die ongefrankeerd naar ons worden gezonden, accepteren wij niet als retour.
 • U dient bij een retourzending altijd de factuur te voegen. Zonder meegezonden factuur worden retourzendingen niet in behandeling genomen. Indien wij een artikel niet als retour kunnen accepteren en deze weer naar de klant moeten verzenden, zijn alle kosten voor rekening van de klant.
 • U heeft als koper het recht het betaalde bedrag binnen 30 dagen teruggestort te krijgen. In de praktijk zal dit ongeveer 1 week duren.
Prijzen
 • De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in euro's. Verzendkosten worden apart op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Verzekering
 • Voor de opleiding PADI Openwater Diver en de PADI Discover Scuba Diving is de deelnemer verzekert bij DAN Europe.
 • Voor alle andere opleidingen adviseren wij aan iedereen die aan een opleiding deelneemt een bijpassende verzekering af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij.
 • Divevolution accepteert geen aansprakelijkheid als gevolg van het ontbreken van een verzekering.
Uitvoering van de overeenkomst
 • Divevolution verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst op de overeengekomen datum, tenzij sprake is van overmacht.
 • De deelnemer verplicht zich verder om bij het begin van de opleiding de medische verklaring, de verklaring omtrent de duiksgedragsregels en indien noodzakelijk een verklaring van een arts te voor te leggen.
 • De deelnemer dient zich te kunnen legitimeren.
 • Het ontbreken van de genoemde medische verklaring leidt tot uitstel van de uitvoering van de overeenkomst. De deelnemer wordt hiervoor een bedrag van €50,- in rekening gebracht.
Overmacht
 • Overmacht tot nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Divevolution bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van Divevolution.
 • Daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand,overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen welke niet behoren tot de reguliere bedrijfsvoeringsrisico’s.
Wijziging van de datum van opleiding door de deelnemer
 • Na inschrijving kan de deelnemer verzoeken om wijziging van de datum waarop hij of zij aan de opleiding deelneemt.
Annulering door de deelnemer
 • Bij annulering door de deelnemer van zijn of haar opleiding/boeking is de deelnemer de gehele verkoopprijs verschuldigd. Kosteloze annulering is slechts mogelijk indien de deelnemer laat weten af te zien van de overeenkomst, binnen 14 dagen na afsluiten van de overeenkomst.
 • Bij voortijdige beëindiging van de opleiding is de deelnemer de volledige opleidingskosten verschuldigd.
Annulering door Divevolution
 • Divevolution heeft het recht opleidingen te annuleren. De deelnemer zal daarover schriftelijk bericht ontvangen, uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding.
 • In voorkomende situaties zal een alternatieve opleidingsdatum worden aangeboden. Indien de deelnemer daarmee niet akkoord gaat, zal het betaalde opleidingsgeld worden teruggestort.
Gebruik van uitrustingsmaterialen tijdens de opleiding
 • De deelnemer verplicht zich om de gebruikelijke zorgvuldigheid (goede huisvader) aan de dag te leggen ten aanzien van de door Divevolution voor de opleiding ter beschikking gestelde materialen.
 • Bij verlies of diefstal worden de kosten van de materialen door Divevolution bij de deelnemer in rekening gebracht.
 • Schade aan de materialen door nalatigheid zullen worden in rekening gebracht.
Aansprakelijkheid
 • Divevolution aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het sluiten of buiten werking stellen van voorzieningen op de duikschool.
  • Deelnemers aan cursussen en degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Divevolution en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun aanwezigheid.
  • Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het volgen van een opleiding of het gebruik maken van de faciliteiten van Divevolution.
Vertrouwelijke informatie
 • Alle informatie die door de deelnemer aan Divevolution wordt verstrekt, is alleen beschikbaar voor Divevolution en zal derhalve niet aan derden worden verstrekt, tenzij de wettelijke bepalingen of de opleidingsorganisatie (PADI - DAN) hier om vragen.
Klachten
 • Ondanks alle zorgen van Divevolution kan het voorkomen dat u een klacht heeft.
 • Deze klacht dient u ter plaatse en direct met het management op te nemen, teneinde Divevolution in de gelegenheid te stellen dit onmiddellijk op te lossen.
 • Mocht dit niet mogelijk zijn, dan heeft u tot uiterlijk 14 dagen na het beëindigen van de opleiding de gelegenheid uw klacht schriftelijk of via mail (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.) in te dienen bij Divevolution.
 • Wij behandelen uw klacht binnen de 7 werkdagen.
 • De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken bij Divolution te melden. Klachten betreffende orders dienen binnen 14 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk (of per e-mail) aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor éénmalige gratis herlevering zorgen, hetzij de teruggenomen goederen en verzendkosten crediteren.
Algemeen
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en aankopen, direct of indirect gedaan bij Divevolution.
 • Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Divevolution. De rechtbank van koophandel van Dendermonde is bevoegd.
 • Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden.
 • Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • De deelnemer is op de hoogte van de Algemene Voorwaarden van Divevolution op moment van boeken.