Definities
 • Koper/Deelnemer/Cursist: degene die materialen bestelt en/of opleidingen boekt bij Divevolution.
 • Divevolution, handelsnaam van S&E Consulting bvba, hierna te noemen Divevolution, gevestigd Rijckelstraat 54, 9200 Dendermonde, Belgie met BTW/ondernemingsnummer BE-0471.992.694.
Boekingen
 • Alleen boekingen van personen ouder dan 18 jaar worden aanvaard.
 • Jongere personen moeten een schriftelijke toestemming hebben van ouder en/of voogd.
 • Bij boeking wordt automatisch een bevestiging gestuurd, met de medische verklaring en verklaring van duikgedragsregels aangehecht evenals een vraag tot betaling.
 • De medische verklaring en de verklaring omtrent de duiksgedragsregels dienen uiterlijk bij aanvang van de opleiding ondertekend te worden overhandigd. Indien een vraag van de medische verklaring met ‘ja’ is beantwoord dient te allen tijde voor aanvang van de cursus een verklaring van een geneesheer te worden overlegd.
 • De koper heeft 14 dagen tijd om van zijn aankoop af te zien. Indien hij dit doet, dient hij binnen de 14 dagen dit te melden aan Divevolution, dit hetzij per brief (Rijckelstraat 54, 9200 Dendermonde) hetzij per mail (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.).
Betalingen
 • Na ontvangst van het factuurbedrag, worden u de opleidingsmaterialen bezorgd.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 • Eventuele onjuistheden of onwaarheden moeten binnen 10 dagen worden gemeld.
Verzekering
 • Voor de opleiding PADI Openwater Diver, is de deelnemer verzekert bij DAN Europe.
 • Voor alle andere opleidingen adviseren wij aan iedereen die aan een opleiding deelneemt een bijpassende verzekering af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij.
 • Divevolution accepteert geen aansprakelijkheid als gevolg van het ontbreken van een verzekering.
Uitvoering van de overeenkomst
 • Divevolution verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst op de overeengekomen datum, tenzij sprake is van overmacht.
 • De deelnemer verplicht zich verder om bij het begin van de opleiding de medische verklaring, de verklaring omtrent de duiksgedragsregels en indien noodzakelijk een verklaring van een arts te voor te leggen.
 • De deelnemer dient zich te kunnen legitimeren.
 • Het ontbreken van de genoemde medische verklaring leidt tot uitstel van de uitvoering van de overeenkomst. De deelnemer wordt hiervoor een bedrag van €50,- in rekening gebracht.
Overmacht
 • Overmacht tot nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Divevolution bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van Divevolution.
 • Daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand,overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen welke niet behoren tot de reguliere bedrijfsvoeringsrisico’s.
Wijziging van de datum van opleiding door de deelnemer
 • Na inschrijving kan de deelnemer verzoeken om wijziging van de datum waarop hij of zij aan de opleiding deelneemt.
Annulering door de deelnemer
 • Bij annulering door de deelnemer van zijn of haar opleiding/boeking is de deelnemer de gehele verkoopprijs verschuldigd. Kosteloze annulering is slechts mogelijk indien de deelnemer laat weten af te zien van de overeenkomst, binnen 14 dagen na afsluiten van de overeenkomst.
 • Bij voortijdige beëindiging van de opleiding is de deelnemer de volledige opleidingskosten verschuldigd.
Annulering door Divevolution
 • Divevolution heeft het recht opleidingen te annuleren. De deelnemer zal daarover schriftelijk bericht ontvangen, uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding.
 • In voorkomende situaties zal een alternatieve opleidingsdatum worden aangeboden. Indien de deelnemer daarmee niet akkoord gaat, zal het betaalde opleidingsgeld worden teruggestort.
Gebruik van uitrustingsmaterialen tijdens de opleiding
 • De deelnemer verplicht zich om de gebruikelijke zorgvuldigheid (goede huisvader) aan de dag te leggen ten aanzien van de door Divevolution voor de opleiding ter beschikking gestelde materialen.
 • Bij verlies of diefstal worden de kosten van de materialen door Divevolution bij de deelnemer in rekening gebracht.
 • Schade aan de materialen door nalatigheid zullen worden in rekening gebracht.
Aansprakelijkheid
 • Divevolution aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het sluiten of buiten werking stellen van voorzieningen op de duikschool.
  • Deelnemers aan cursussen en degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Divevolution en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun aanwezigheid.
  • Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het volgen van een opleiding of het gebruik maken van de faciliteiten van Divevolution.
Vertrouwelijke informatie
 • Alle informatie die door de deelnemer aan Divevolution wordt verstrekt, is alleen beschikbaar voor Divevolution en zal derhalve niet aan derden worden verstrekt, tenzij de wettelijke bepalingen of de opleidingsorganisatie (PADI - DAN) hier om vragen.
Klachten
 • Ondanks alle zorgen van Divevolution kan het voorkomen dat u een klacht heeft.
 • Deze klacht dient u ter plaatse en direct met het management op te nemen, teneinde Divevolution in de gelegenheid te stellen dit onmiddellijk op te lossen.
 • Mocht dit niet mogelijk zijn, dan heeft u tot uiterlijk 14 dagen na het beëindigen van de opleiding de gelegenheid uw klacht schriftelijk of via mail (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.) in te dienen bij Divevolution.
 • Wij behandelen uw klacht binnen de 7 werkdagen.
Algemeen
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en aankopen, direct of indirect gedaan bij Divevolution.
 • Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Divevolution. De rechtbank van koophandel van Dendermonde is bevoegd.
 • Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden.
 • Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • De deelnemer is op de hoogte van de Algemene Voorwaarden van Divevolution op moment van boeken.